En höghastighetsjärnväg för med sig mycket mer än snabba tåg

Text: Anette Bodinger

Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne (Foto: Per Willkens), Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren (Foto: www.johantrouve.com) och Crister Fritzson, vd för SJ Foto: Magnus Fond / SJ).
Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne (Foto: Per Willkens), Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren (Foto: www.johantrouve.com) och Crister Fritzson, vd för SJ Foto: Magnus Fond / SJ).
– En höghastighetsjärnväg för med sig mycket mer än snabba tåg. Med nya höghastighetsbanor följer även ökad tillväxt, fler arbetstillfällen och nya bostäder, säger Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Kapacitetsproblem på nuvarande järnvägsnät och snabba persontransporter är faktorer som ofta förs fram som viktiga argument för att bygga en höghastighetsjärnväg i Sverige. Men Henrik Fritzon menar att ett infrastrukturprojekt av den här digniteten handlar om mycket mer än snabba tåg.
– I grunden handlar det om ett samhällsbyggnadsprojekt som kommer att innebära nya möjligheter att arbeta och bo för stora delar av landets befolkning.
En stor fördel är att bygget av en höghastighetsjärnväg innebär möjligheter att köra snabba regionaltåg på delar av spåret.
– Här talar vi en helt ny typ av regionaltåg som kommer att gå i 250 km/h, att jämföra med dagens 180 km/h. Därmed blir daglig arbetspendling möjlig över längre sträckor.
Crister Fritzson, vd för SJ, är inne på samma tankar.
– Jag är övertygad om att en höghastighetsjärnväg, för Sveriges konkurrenskrafts del, kommer att ge stora strukturomvandlande verkningar som kan jämföras med de effekter som bygget av Öresundsbron har fört med sig i Öresundsregionen. Regionförstoring handlar i praktiken om att kortare restider skapar dynamik, nya mönster, möten, samarbeten, tillväxt och välstånd.
Helt avgörande för att höghastighetstågen skall bli en framgång är just korta restider.
– I stort sett all internationell erfarenhet visar på ett tydligt samband mellan skillnaden i restid mellan tåg och flyg och respektive transportslags marknadsandel. Vår prognos är att HHT-investeringen kommer att medföra 60 procent högre volym på sträckorna Stockholm-Göteborg/Malmö, säger Crister Fritzson.

Godstrafik
Godstrafiken är en fråga som kommit lite i skymundan i snabbtågsdebatten. Men eftersom det frigörs kapacitet på befintliga stambanor kommer även godstrafikens framkomlighet att påverkas positivt av en framtida höghastighetsjärnväg. Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, konstaterar att dagens situation för godstrafiken i västra Sverige är mer eller mindre ohållbar.
– Västra stambanan är en väldigt viktig länk för godstransport främst för Göteborgs hamn. Det är viktigt att den fungerar och mycket illavarslande att banan är så hårt ansträngd. I kombination med bristande underhåll är risken stor för att sträckan kommer att beläggas med hastighetsnedsättningar, åtminstone för persontågen. En höghastighetsjärnväg som går från Stockholm via Linköping, Norrköping och Borås till Göteborg, kommer förutom snabba persontransporter även att ge en välkommen ökad kapacitet för godstrans­porterna på Västra stambanan.

Krävs mod
En av de största utmaningarna för att en höghastighetsjärnväg ska komma till stånd är finansieringen. De senaste beräkningarna pekar på en slutnota på 230 miljarder kronor.
– Jag tror det går att hitta en bra finansieringslösning, det som krävs nu är politiskt mod. Stora investeringar ifrågasätts alltid, såväl Öresundsbron som järnvägsutbyggnaden på 1800-talet fick utstå mycket kritik innan de var ett faktum. För att driva igenom samhällsbyggnadsprojekt av den här digniteten krävs politiker som vågar ta ställning och fatta beslut, säger Henrik Fritzon.

Redo att börja
Att inte bygga en höghastighetsjärnväg menar han skulle få stora negativa konsekvenser.
– Ett sådant scenario innebär att bil- och flygtrafik fortsätter att öka vilket är illa för miljön. Det skulle också innebära att vi inte får den effektivare pendlingstrafiken för den regionala arbetsmarknaden. I Skåne har vi redan stor kapacitetsbrist på våra järnvägar. Det är fullt på spåren och vi behöver bygga ut kapaciteten oavsett om regering och riksdag vill satsa på en höghastighetsbana eller inte, säger Henrik Fritzon.
Region Skånes uppfattning är att en höghastighetsbana ger positiva effekter för både regional- och för fjärrtågstrafik.
– Vi anser också, eftersom vi i Skåne har akut behov av ökad spårkapacitet, att bygget av en höghastighetsjärnväg bör starta här nere. Det går ju att börja köra på spåren innan de är lagda ända upp till Stockholm. Vi står redo att sätta igång med projektets planerings- och byggprocess så snart ett beslut är fattat, säger Henrik Fritzon.

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text