Fyrspår Uppsala–Stockholm är en nationell angelägenhet

Text: Anette Bodinger

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun. Foto: Klas-Herman Lundgren
Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun. Foto: Klas-Herman Lundgren
Ytterligare två spår mellan Uppsala och Stockholm är inte bara den enskilt största förändringsfaktorn för Uppsalas framtida tillväxt, ett fyrspår är gynnsamt även ur ett nationellt perspektiv, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun.

Uppsala och Stockholms län är den snabbast växande regionen i Sverige. Redan idag är arbetspendlingen mellan länen störst i landet. Här bor en fjärdedel av landets befolkning och här skapas mer än 30 procent av allt värde som produceras i Sverige. Tillsammans utgör regionen en viktig tillväxtkorridor för hela landet.
– En utbyggd järnväg mellan Uppsala, Arlanda och Stockholm är en nödvändig satsning för att möta framtidens behov och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun, Marlene Burwick.
Framtidens behov handlar till stor del om nya bostäder, en sådan satsning är dock beroende av nya stationslägen längs järnvägssträckan Uppsala–Stockholm. Här handlar det både om att skapa effektiva och punktliga transporter för invånarna i regionen och att skapa nödvändiga förutsättningar för bostadsbyggande.
– Att bo i Uppsala och arbeta i Stockholm eller vice versa är idag väldigt vanligt. Det kan bli ännu vanligare och på så vis bidra till att lätta på Stockholms enorma behov av bostäder. Men för att det ska bli verklighet behöver vi hållbara transporter på järnväg. Vägarna mellan Uppsala och Stockholm är redan väldigt hårt belastade och att styra över mer trafik till vägnätet är inget hållbart alternativ.

Kan avlasta
Problemet är att även järnvägen är hårt belastad, under högtrafik är det fullt på spåren. Varken nya stationer eller fler tåg får plats. Sträckan är dessutom hårt sliten och tekniskt underdimensionerad för både dagens och morgondagens trafik.
– Det finns idag en stor osäkerhet bland arbetspendlarna. Det hör mer till regel än undantag att tåg står stilla, ställs in eller försenas. Alla resenärer, inte minst föräldrar med småbarn, är beroende av punktliga och robusta tågtransporter för att de ska våga välja tåget framför andra transportmedel. Ett dubbelspår till Stockholm handlar om mycket mer är att bara bygga ut kapaciteten, det handlar om miljö, bostadsbygge och regionutveckling i stort, fastslår Marlene Burwick.
Därför anser hon att en utbyggnad av järnvägen på denna sträcka också är en nationell angelägenhet.
– Jag är väl medveten om att det finns stora behov av nya infrastruktursatsningar i hela landet, men det vi pekar på är den stora mängd människor som pendlar och rör sig i den här regionen. Det är inte bara vi som bor här som påverkas av störningar i regionens tågtrafik.

Nya bostäder
En utökad kapacitet på sträckan skulle innebära att Uppsala kommun kunde sätta igång med att bygga nya bostäder i kommunens södra del.
– En stor del av våra tillväxtplaner är kopplade till ett nytt tågstopp – Uppsala södra. Om vi inte kan räkna med denna station under överskådlig tid måste vi se över våra utbyggnadsplaner och kan då inte i lika stor utsträckning bidra till rådande bostadsmål.
Ett tredje viktigt skäl till att bygga fyrspår är att sträckan i dagsläget är en flaskhals för trafik norrifrån till huvudstadsregionen.
– Fyrspår är ingen enskild Uppsalafråga, hela Sverige tjänar på att öka kapaciteten på sträckan.
Att inte bygga fyrspår menar Marlene Burwick skulle få både direkta och framtida konsekvenser.
– Vi kan inte möta de ökade strömmarna av pendlare och resenärer med enbart en upprustning av befintliga spår. Den åtgärden är nödvändig för att klara dagens problem här och nu. Men för att möta framtidens behov och bidra till regionutveckling och tillväxt för hela landet krävs ökad kapacitet i form av två nya spår.

Är redo
Regeringen kommer att inom kort presentera en ny infrastrukturproposition, Marlene Burwick har höga förväntningar på innehållet.
– Både nuvarande regering och dess föregångare har uttalat att man ser fyrspår mellan Stockholm och Uppsala som en viktig investering. Jag har stora förväntningar på att regeringen tydligt markerar det i kommande proposition. Jag hoppas också att det är en investering som prioriteras tidsmässigt och sätts som en av de första åtgärderna i nästa nationella plan. Vi är redo att sätta gång.

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text