Götalandsbanan – viktig länk till Nordeuropas näringsliv

Text: Anette Bodinger
Foto: Bombardier
Foto: Bombardier

– Götalandsbanan kommer att bli en viktig länk till Nordeuropas näringsliv som ger tillväxt, skapar nya arbetstillfällen och för miljoner människor närmare varandra, säger Stefan Lind, projektledare för Götalands-baneorganisationen.

Göteborgs stad, Borås Stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun och Stockholms läns landsting har gjort gemensam sak och bildat Götalandsbaneorganisationen. Ett forum där man tillsammans arbetar med frågor som kunskaps- och påverkansarbete och nyttoberäkningar. Målet med organisationen är att driva processen framåt och så fort som möjligt få till ett nationellt beslut om byggandet av Götalandsbanan i hela dess sträckning.
– Götalandsbanan är ju inte bara en ny järnväg, den är också ett gigantiskt samhällsbyggnadsprojekt, fastslår Stefan Lind.

Stefan Lind, projektledare för Götalands­bane­organisationen.
Stefan Lind, projektledare för Götalands­bane­organisationen.

På agendan
Stefan Lind har en tydlig vision av hur Götalandsbanan Stockholm–Göteborg, med stopp i bland annat Borås, Jönköping och Linköping skulle kunna bidra till regionen och hela Sveriges utveckling.
– Exakt hur det kommer att bli vet ingen, men vi kan konstatera att det är en järnväg som kommer att påverka väldigt många. Just nu är Trafikverkets mål att resan mellan Stockholm och Göteborg ska ta cirka två timmar och längs med sträckans upptagningsområde bor cirka två miljoner människor. Med hjälp av de höga hastigheterna kommer restiderna att minska rejält.
En förutsättning för att kunna dra mesta möjliga nytta av stationerna och stationslägena är att varje enskild kommun tar ansvar för att hitta lösningar och möjligheter i sitt närområde.
– Varje kommun längs sträckan måste se över nyckelfaktorer som planering av boende, arbete och service. Stationer och resecentrum bör finnas i städernas centrum och det bör också finnas kontaktintensiva verksamheter inom 500 meters radie från stationerna. Samtidigt måste lokal infrastruktur och kollektivtrafik planeras och integreras så att alla lätt, smidigt och effektivt kan nå en station, menar Stefan Lind.

Unikt projekt
Götalandsbanan är ett enormt infrastrukturprojekt, något liknande har inte genomförts i Sverige på hundra år. Stefan Lind räknar upp en rad olika punkter som kommer att bidra till en positiv utveckling inom många områden.
– Det är viktigt att se hela nyttan av banan, inte bara för de städer som har stationslägen. Höghastighetsbanan kommer att påverka hela stråket och alla regioner som järnvägen går igenom. Genom att förbättra infrastrukturen skapas högre effektivitet och tillväxt i kombination med större tillgänglighet för alla.
En positiv effekt är också att Götalandsbanan kommer att lämna plats i det befintliga järnvägsnätet. Det gör att mer gods kan transporteras på järnväg i Sverige, något som kommer att ge stora och positiva effekter på övrig infrastruktur, miljö och ekonomi.
– Men framförallt blir banan viktig för alla människor. Att kunna färdas mellan våra största städer i landet på korta restider ger oändliga möjligheter. Forskning visar att folk är beredda att pendla för att finna balans mellan privatliv och jobb. Götalandsbanan kommer ge alla större valmöjligheter för pendling, studier och arbete.

Tidplan
Att bygga en höghastighetsbana är ett enormt projekt och kommer att ta tid. Just nu genomför Trafikverket ett stort utredningsarbete för att komma vidare i projektet. Planen idag är att Götalandsbanan ska stå klar i sin helhet 2031.
– Även om det känns långt bort kan man alltid fantisera. Tänk att kunna bo på landet men jobba i storstaden. Eller bo i staden och jobba på landet utan långa restider. Götalandsbanan är till för alla, en helt ny länk till Nordeuropa och dess näringsliv som kommer att föra människor och regioner närmare varandra, avslutar Stefan Lind.

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text