Koppla transport­infra­struk­turen till samhällsutvecklingen

Text: Anette Bodinger

Anna Johansson, infrastrukturminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Anna Johansson, infrastrukturminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
– De stora utmaningarna på infrastrukturområdet handlar om att vårda det vi har, ta höjd för framtida behov och samtidigt öka investeringarna i syfte att skapa hållbara och robusta transportsystem för framtiden, säger Anna Johansson, infrastrukturminister.

För infrastrukturministern är järnvägsunderhåll, bättre punktlighet och ökat förtroende för järnvägen några av de viktigaste utmaningarna i närtid. På lite längre sikt handlar det om utbyggnad av ny infrastruktur som ger hållbara och effektiva transportsystem för framtiden.
– Det är också viktigt att koppla transport­infrastrukturen till samhällsutvecklingen. Infrastrukturen i sig själv har inget värde, det är vad den bidrar till i form av bland annat bättre miljö, bättre framkomlighet, ökade arbetsmarknadsregioner och snabbare möjligheter till att transportera gods som är drivkrafter bakom investeringar i ny och befintlig infrastruktur.
Anna Johansson framhåller vikten av att tänka ännu mer i system och flöden och mindre på enstaka insatser.
– Under senare år har man allt mer gått ifrån diskussioner om enskilda projekt till att prata om godsframkomlighet och om att bygga starka arbetsmarknadsregioner. Det är ett nytt tänk och en positiv utveckling. Viktigt är också att ta ett helhetsgrepp på hur effektiva persontransporter i storstadsregioner ska se ut i framtiden. Vi behöver smarta kollektivtrafiksystem som kan ersätta privatbilismen som transportmedel i tätorter.

Järnvägen
Det handlar mycket om järnväg i regeringens infrastruktursatsningar.
– Vi har ett eftersatt underhåll på järnvägen som innebär att tillförlitligheten idag inte är tillräckligt god och riskerar att hämma tillväxten. Vi vill gärna se en ytterligare ökad tillväxt, både för persontransporter och för gods. Det innebär att vi måste öka våra ansträngningar med att höja kvaliteten på befintlig infrastruktur.
Förutom upprustning av befintliga transportsystem krävs också nya investeringar.
– Vi måste se vad framtiden kommer att innebära, de stora infrastruktursatsningar som planeras idag ska användas även om hundra år. Det är förstås inte alldeles enkelt att sia om vad som komma skall, men det är viktigt att ha det anslaget.
Höghastighetsbanor, menar Anna Johansson, är ett sätt att möta framtidens behov av smarta och effektiva transporter.
– Vi behöver mer kapacitet på järnvägen. Det är fullt på spåren, vi behöver fler spår och vi behöver se till att järnvägen blir mer konkurrenskraftig och effektiv jämfört med andra mindre miljövänliga transportsätt. Det gäller både för gods- och persontrafik.

Finansiering
Infrastruktur är dock en kostsam affär, höghastighetsbanor kräver enorma investeringar.
– Vi har stora behov på många håll i samhället, så det vi gör behöver prioriteras hårt. Statlig anslagsfinansiering kommer även fortsättningsvis att vara den förmodligen viktigaste finansieringskällan. Men om vi ska höja behovsnivån så mycket som vi vill och få en så snabb framdrift som möjligt av höghastighetsbanor bör vi även titta på andra finansieringsmöjligheter. Det kan vara medfinansiering från kommuner, näringsliv och fastighetsägare men även från andra forum som kan bli aktuella. Det ligger också i Sverigeförhandlingens uppdrag att titta på finansieringsfrågan.

Framtiden
Ledtiderna när det gäller ny infrastruktur är långa, men om 20 år ser Anna Johansson gärna att utvecklingen tagit ett stort kliv framåt.
– Det kommer att ha hänt mycket tack vare traditionell infrastrukturplanering i kombination med ny teknik som förändrat sättet vi använder infrastrukturen och våra fordon på.
Om jag får önska så har vi om 20 år arbetat ikapp det eftersatta underhållet på järnvägen och har ett järnvägssystem som binder ihop landet på ett bra sätt. Då har vi även kommit längre med att ersätta fossildrivna fordon på väg med mindre klimat- och miljöpåverkande transportslag och har en mer utvecklad sjöfart med fler inflaggade fartyg som även de bidrar till effektiva transporter och mindre miljöpåverkan. Jag hoppas också att vi har en persontrafik och varudistribution i de större städerna som bygger mer på kollektiva färdmedel och eldrivna lösningar än vad de gör idag.

Publicerad: 29 september, 2015

Testing text