Nya Slussen blir Stockholms nya knutpunkt och mötesplats

Text: Annika Wihlborg

Illustration: Foster+Partners
Illustration: Foster+Partners
Ett av de mest komplexa, omfattande och mångfacetterade infrastrukturprojekt i Sverige just nu är Projekt Slussen, som beräknas stå klar 2025. Den nuvarande Slussen, som byggdes på 1930-talet, är Sveriges näst största knutpunkt för kollektivtrafik. Nya Slussen har en beräknad livslängd på 120 år och rustar Stockholms infrastruktur för framtidens krav.

Peter Svärd, projektchef för Projekt Slussen.
Peter Svärd, projektchef för Projekt Slussen.
Den nuvarande Slussen är mycket sliten och vilar dessutom delvis på pålar som fästs i rullstensås och lera, vilket bidrar till att konstruktionen kontinuerligt drabbas av rejäla sättningar. Nya Slussen omvandlar den nuvarande trafikplatsen till en attraktiv mötesplats med nya torg, kajer och en ny park. Samtidigt anpassas trafikflödet genom att frigöra mer utrymme för kollektivtrafik, cyklister och gående.
– Nya Slussen är ett unikt och tekniskt komplext projekt eftersom det består av flera delentreprenader som inkluderar såväl land som vatten och berg. De geologiska förutsättningarna varierar i olika delar av området och hela konstruktionens grundläggning görs om. Ytterligare en utmaning är att Slussen kommer att vara tillgänglig för trafikanter under hela byggtiden. Det är helt nödvändigt att trafikflödet inte påverkas alltför mycket av projektet, vilket ställer krav på minutiös planering från vår och entreprenörernas sida, säger Peter Svärd, projektchef för Projekt Slussen.

Minutiös planering krävs
Eftersom Nya Slussen består av många olika delprojekt och entreprenader så är det mycket viktigt att samtliga entreprenörer håller sina tidsplaner. Projektet är nämligen planerat så att delprojekten hakar i varandra, byggstarten av den planerade bussterminalen i Katarinaberget är exempelvis beroende av att de föregående entreprenaderna genomförs enligt tidsplan.
– Sommaren 2016 revs den östra bron från Skeppsbron till Södermalm. Den ska ersättas av en ny bro som byggs på en annan plats och transporteras i ett stycke till Slussen 2019. Den bussterminal som i dagsläget finns under Katarinavägen och Södermalmstorg kommer att flyttas till en temporär bussterminal som så småningom ersätts av de nya bussterminalen i Katarinaberget, med planerad byggstart 2018, säger Peter Svärd.

Camilla Rörborn, ansvarig för affärsområde Utredning och strategi hos Tyréns. Foto: Ulf Lundin
Camilla Rörborn, ansvarig för affärsområde Utredning och strategi hos Tyréns. Foto: Ulf Lundin
Stort intresse från entreprenörerna
För närvarande pågår även rivningsarbeten samt grundläggnings- och markförstärkningsarbeten. Skanska är entreprenör för de två stora entreprenader som inleddes sommaren 2016, medan JM ansvarar för den temporära bussterminalen, arbeten på Stadsgårdsledens kajer samt omläggning av avloppsledningar.
– Att arbeta med BIM-modeller är en förutsättning i ett så komplext projekt som Nya Slussen. Redan i ett tidigt skede bestämde vi oss för att arbeta med BIM-modeller för att kunna säkerställa kvalitetsnivån på projekteringen. Med BIM blir det exempelvis betydligt enklare att visualisera hur projektet påverkas om vi genomför en rördragning eller gör andra justeringar under projektets gång, säger Peter Svärd.
Ett antal teknikkonsulter har medverkat i projekteringen av Nya Slussen. Projekteringen har omfattat utredningar, upprättande av programhandling och systemhandling. De har bidragit med tekniskt stöd i planprocessen, KML-ansökan och bistått i arbetet med att ta fram miljödomsansökan. ELU har sedan 2013 generalkonsultuppdraget att ta fram bygghandlingar för delområde land och vatten. WSP har motsvarande åtagande fast för bussterminalen i berg.
Tyréns är ett av de konsultbolag som hittills varit mest engagerade i Projekt Slussen. De ingår, tillsammans med ELU-konsult, Helenius, Rejlers, Tikab, Structor och White, i det konsultlag som tilldelades projekteringen av bygghandling samt förfrågningsunderlag för delområdena Land och Vatten i Slussen. Det omfattande detaljprojekteringsuppdraget genomförs i 3D.

Utmanande placering och planering
– I konsultlaget ansvarar vi för geohydrologi, gatuprojektering, trafik, akustik, brandsäkerhet, teknisk riskanalys samt kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För oss är Projekt Slussen speciellt eftersom vi varit delaktiga sedan utformningstävlingen 2003/2004. Vi har sedan vi vann tävlingen varit med och vidareutvecklat förslaget, tagit fram underlag till detaljplan och jobbat med framtagande av programhandling och systemhandling, säger Camilla Rörborn, ansvarig för affärsområde Utredning och strategi och ombud för Tyréns uppdrag i projektet.
I ett så stort och komplext projekt, med många inblandade, är samverkan mellan olika aktörer en nyckelfaktor.
– En teknisk utmaning i projektet är de styrande förutsättningar såsom befintlig markhöjd i gamla stan och på kajer, tunnelbanans läge och slusskanalens behov av segelfri höjd, vilket påverkar lutningar på gator, gång- och cykelvägar, placeringen av huvudbron samt tillgängligheten mellan Södermalmstorg och kajnivå. Placering och utformning av bussterminalen har också varit en utmaning liksom att få plats med alla stadsbussar på ett bra sätt på Katarinavägen och samtidigt skapa trafiksäkra gång- och cykelstråk, säger Camilla Rörborn.

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text