Sjöfart – viktig del av
framtidens infrastruktur

Text: Anette Bodinger
Foto: Göteborgs Hamn
Foto: Göteborgs Hamn

– Nationella planer måste koppla ihop infrastrukturen mellan hamn, järnväg och väg. Det krävs samsyn för att möta morgondagens utmaning, att kunna hantera den godsmängd som behöver transporteras och samtidigt nå en hållbar utveckling, säger Johan Röstin, vice ordförande Sveriges Hamnar.

Johan Röstin, vice ordförande för Sveriges Hamnar.
Johan Röstin, vice ordförande för Sveriges Hamnar.

Sjöfart och hamnar är en viktig del av framtidens infrastruktur. Johan Röstin, vice ordförande för Sveriges Hamnar, understryker vikten av koppla samman olika transportslag i framtidens infrastruktur – och att våga välja väg.
– Jag tror inte, med tanke på de olika initiativ som finns i landet, att man kan prioritera alla hamnar. Sverige måste våga välja väg och följa den analys som gjorts i Europa avseende att öka flödena genom de större, svenska strategiska hamnarna. Risken är annars att Sverige blir frånåkt.
Röstin pekar på det faktum att Sverige, eftersom det är glesbefolkat, har relativt sett höga transportkostnader till följd av färre flöden per kilometer än övriga Europa.
– Däremot har vi väldigt stor industri på vissa ställen, distributionen måste därför belysas ur två perspektiv. Det ena är vår basindustri och vilka behov den har. Det andra är konsumentindustrins behov. Detta är helt olika flöden eftersom konsumentindustrin är driven av import medan basindustrin drivs av export.

Efterlyser helhetssyn
Viktigt är också, menar Johan Röstin, att se till val av transportslag i förhållande till ledtider, kostnad och miljö.
– Det vore önskvärt att klargöra regelverket för de olika transporterna ur ett miljöperspektiv. I den bästa av världar finns ett holistiskt synsätt som ser till vad som är bäst för Sverige, inte för en enskild kommun eller region. Det håller inte i längden att enbart se till vad det kostar att frakta en vara från A till B, man måste se till transporten i dess helhet. Något som skulle öka konkurrenskraften för hela landet.

Publicerad: 29 september, 2015

Testing text