Sveriges Hamnar efterlyser en övergripande agenda

Text: Anette Bodinger

Johan Röstin, vice ordförande Sveriges Hamnar. Foto: Johan Ramberg
Johan Röstin, vice ordförande Sveriges Hamnar. Foto: Johan Ramberg
– Det behövs en agenda som ger ett helhetsperspektiv över framtida infrastruktursatsningar. En övergripande plan där det framgår vilka projekt som bör genomföras, vilka som är viktigast och hur projekten ska framdrivas, säger Johan Röstin, vice ordförande Sveriges Hamnar.

Arbetet med EU:s transportkorridorer börjar ta form. Alla trafikslag berörs och en av grundtankarna är att föra över mer gods till järnväg och sjöfart, dels för att avlasta vägtrafiken och dels för att minska miljöbelastningen.
Johan Röstin påtalar vikten av samsyn när det kommer till planering av framtidens infrastruktur.
– För att få till en bra helhet krävs att blickarna lyfts utanför landsgränsen. Ta till exempel EU:s Transportkorridor 5 som ska binda samman Sverige med Medelhavet. För att den ska kunna fungera optimalt krävs en rad olika regionala förbättringar av infrastrukturen. För Sveriges del är det viktigt att diskussionen inte stannar vid höghastighetsjärnväg när det talas infrastruktur och framtid.
Johan Röstin efterlyser därför en övergripande plan för utvecklingen av Sveriges infrastruktur.
– Viktigt är också att se till val av transportslag i förhållande till ledtider, kostnad och miljö.

Närsjöfart
En aktuell fråga för Sveriges hamnar är utvecklingen av närsjöfarten.
– Att lyfta över godstransporter som idag sker med landbaserad trafik till närsjöfart är till gagn för både miljö och framkomlighet. Men det är få som vågar ta steget. Frågan är varför, är det en informations- och kostnadsfråga eller handlar det om gamla traditioner? Som representant för hamnarna är jag öppen för att utbyta meningar kring andra former av prissättningsverktyg för närsjöfart än för internationell sjöfart. Det är viktigt att dessa diskussioner förs även på myndighetsnivå.
För framtiden hoppas Johan Röstin på en effektivare användning av olika transportslag som kompletterar varandra.
– Nationella planer måste koppla ihop infrastrukturen mellan hamn, järnväg och väg. Det krävs samsyn för att hantera de framtida godsmängderna och samtidigt nå en hållbar utveckling.

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text