Transportkorridorer för ett sammanlänkat Europa

Text: Anette Bodinger

Öresundsregionens huvudutmaning är att säkerställa ett sammanhängande transportsystem som effektivt sammanbinder hela regionen och samtidigt skapar goda förbindelser till övriga Europa.

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne.
Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne.

Ungefär hälften av den export vi har, till dess värde sett, går ut via Skåne. Dels via Öresundsbron men också via de stora hamnarna i Malmö, Helsingborg och Trelleborg. Att få detta att fungera, både på väg och järnväg, är betydelsefullt inte bara för Sverige utan även för våra grannländer, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne.
Därför menar Stamming att det är hög tid att göra allvar av Sverigeförhandlingen och sätta igång med bygget av höghastighetsbanan mellan Malmö och Stockholm i stor skala.
– Skåneregionens betydelse för Sveriges samlade infrastruktur blir extra tydlig när det uttalade målet är ett sammanlänkat Europa, säger Mikael Stamming.

Ökat behov
På andra sidan Öresund konstaterar Michael Svane, direktör i danska transportbranschens samarbetsorgan Dansk Industri Transport (DI Transport), att behovet av att planera infrastruktur över landsgränserna har ökat.
– Det saknas fortfarande tillräckligt stort politiskt fokus på gränsöverskridande transporters betydelse. Bästa möjliga villkor för dessa är viktigt för såväl transportnäring som näringsliv i stort. Framtida utmaningar kräver en tydlig inriktning mot hur nationella investeringar i ny infrastruktur ska kunna kopplas ihop över gränserna.

Michael Svane, direktör för DI Transport.
Michael Svane, direktör för DI Transport.
Stora fördelar
Svane understryker vikten av att de nordiska ländernas infrastruktur är sammanlänkad med resten av Europa.
– När det gäller europeiska transportkorridorer är det viktigt att vi i Skandinavien står enade och har med oss både näringsliv och politiker i diskussionen för att kunna stå starka i förhållande till EU:s prioriteringar, både vad gäller pengar och politiska villkor.
Om 20 år hoppas Mikael Svane på att det hänt en hel del på området.
– Då har vi höghastighetstågen på plats mellan Danmark, Sverige och Norge. Jag tror också att de vinster som bron gett Öresundsregionen har utvecklats ytterligare och att Fehmarn Bält-förbindelsen är ett faktum. Ju bättre mobilitet vi kan skapa i kombination med den gröna visionen om hållbara transporter, desto större fördelar både för näringsliv och samhälle.

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text