Tunnelbanan förbereder upphandling

Text: Christina B. Winroth & Anette Bodinger
Foto: SL / Jan Danielsson
Foto: SL / Jan Danielsson

Stockholm hör till de mest snabbväxande städerna i Europa. Det ökar kraven på kollektivtrafiken. Därför planeras för 19 km nya spår och tio nya stationer; den största satsningen på tunnelbanan sedan 1970-talet.

Riggert Anderson, förvaltningschef för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.
Riggert Anderson, förvaltningschef för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana vilar på grunduppdraget enligt Stockholmsöverenskommelsen från 2013. De tre utbyggnadsgrenarna är Akalla till Barkarby, som är en förlängning av den befintliga Blå linjen i norrgående riktning, en ny tunnelbana med sträckningen Odenplan till Arenastaden, och slutligen utbyggnaden av den Blå linjen från Kungsträdgården till Nacka, med en avgrening till Söderort.
Utöver de nya tunnelbanespåren kommer också depåkapaciteten att behöva utökas för att härbärgera de nya fordon som behöver köpas in för att trafikera de nya spåren.
För närvarande pågår arbetet med att ta fram detaljplaner, järnvägsplaner och underlag för miljödomsansökningar, vilka behövs för att kunna dra igång själva byggnadsarbetet.
– Oftast kopplas det första spadtaget ihop med att projektet är igång, men redan idag har vi cirka tusen personer verksamma med bland annat projekterings- och utredningsuppdrag, så vi är i högsta grad igång, framhåller Riggert Anderson, förvaltningschef för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

Samverkan
Med en planerad byggstart 2016/2017 börjar det bli dags för upphandlingsarbetet.
– Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag har inletts. För att säkerställa kompetens, och få så bra konkurrens som möjligt, har vi varit ute i Europa och informerat om projektet.
Strategin kring vilken entreprenadform som projektet kommer att ha är ännu oklar, men att tidigt försöka få in erfarenheten från produktionen är en mycket intressant idé, konstaterar Riggert Anderson.
Inom ramen för utredningsarbetet har projektkontoret också arbetat med så kallade BIM-modeller (byggnadsinformationsmodellering, eller på engelska Building Information Modelling) som är en virtuell datasimulerad prototyp av projektet.
– På anläggningssidan är BIM fortfarande förhållandevis nytt. Därför har vi ännu inte bestämt hur vi ska använda BIM i förfrågningsunderlaget. Genom användandet av BIM blir det dock lättare att visualisera vad som ska göras och tidigt upptäcka, och lösa, konfliktpunkter för att undvika problem i ett senare skede. Det är önskvärt, säger Riggert Anderson.

Johan Dozzi, vd för Sweco Civil. Foto: Sweco
Johan Dozzi, vd för Sweco Civil. Foto: Sweco

Sweco projekterar
Det var Sweco som för drygt ett år sedan fick uppdraget att utreda och projektera den nya Blå linjen till Nacka och Söderort. Sträckan ska bli elva kilometer lång och dras i bergtunnel under Saltsjön. I uppdraget ingår även utformning av sex nya stationer längs sträckan. Projektet utförs i samarbete med den spanska teknikkonsulten TYPSA.
– Ur ett tekniskt perspektiv är detta uppdrag något i särklass. Det är en komplicerad bergtunnel under Saltsjön och några mycket djupt belägna stationer. Resultatet blir en minskad belastning på Slussen som knutpunkt, nya stationer med ett stort upptagningsområde i sydöstra Stockholm och en effektiv anslutning till T-centralen, säger Johan Dozzi, vd för Sweco Civil.
Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram de grundläggande tekniska lösningarna.
– Vi arbetar bland annat med undersökningar för att se berglägen och bergkvalitet samt utreder var de planerade tunnelbaneuppgångarna lämpligen bör ligga. Vi tar även fram handlingar för samråd och finns med som stöd när förvaltning för utbyggd tunnelbana presenterar idéerna för boende och andra intressenter i närområdena.

Förtätad stad
Den nya tunnelbanan ska stå färdig 2025. Då förväntar sig Johan Dozzi att se en förtätad stad.
– I närheten av den nya tunnelbanan ska de kommuner som får tunnelbana bygga 78000 nya bostäder och många nya arbetsplatser. Jag tror att det finns många värden i en förtätad stad och att en förbättrad kollektivtrafik gör hela staden bättre och därför tycker jag vi borde gå vidare och besluta om ännu mer tunnelbaneutbyggnad.

Publicerad: 29 september, 2015

Testing text