Västlänken använder sig av innovativ samverkansform

Text: Annika Wihlborg

Illustration: Metro Arkitekter
Illustration: Metro Arkitekter
De förberedande arbetena med Västlänken, som fyller en nyckelfunktion i strävan efter att avlasta det hårt belastade västsvenska järnvägsnätet, fortlöper helt enligt plan. 2018 räknar Trafikverket med byggstart för det strategiskt viktiga projektet som är en förutsättning för Västsveriges framtida tågtrafik.

Västlänken blir cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer kommer att gå i tunnel. Projektet omfattar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Projektet ingår i det Västsvenska paketet.
När Västlänken står klar 2026 fördubblas kapaciteten på Göteborgs central. Samtidigt skapas förutsättningar för ett smidigare pendeltågsresande i hela Västsverige. Med Västlänken kommer tågen att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och antalet byten minskar.

Bo Larsson, Trafikverkets projektchef för Västlänken. Foto: Kasper Dudzik
Bo Larsson, Trafikverkets projektchef för Västlänken. Foto: Kasper Dudzik
I samverkan med NCC
Västlänken ger förutsättningar för en tätare tågtrafik med ökad punktlighet och färre byten. Utöver en ”ny” Göteborg central, som byggs med två plattformar och fyra spår strax norr om den nuvarande centralstationen, tillkommer två nya stationer, Haga och Korsvägen. De blir viktiga knutpunkter i Göteborgs och Västsveriges framtida trafiksystem.
– I februari i år skickade vi in ansökan till mark- och miljödomstolen. Under våren har också järnvägsplanen för Västlänken fastställts. Järnvägsplanen för Västlänken har överklagats, vilket innebär att den nu ligger på regeringens bord. Under våren har vi även tecknat ett Early Contractor Involvement-kontrakt med NCC för station Göteborgs central. Kontraktsformen innebär att NCC projekterar och planerar entreprenaden i nära samverkan med oss, säger Bo Larsson, Trafikverkets projektchef för Västlänken.

Förstärkningsåtgärder i Götatunneln
I höst påbörjas upphandlingen av entreprenörer till station Korsvägen och station Haga: senast i januari 2017 räknar Trafikverket med att skriva kontrakt med de nya entreprenörerna. Parallellt fortgår arbetet med att, i samverkan med Göteborgs stad, planera stadsutvecklingen i områdena runt de nya stationerna.
– De stora utmaningarna i projektet just nu är förstås att järnvägsplanen ska vinna laga kraft, att minimera projektets påverkan på Göteborgarnas vardag samt att upphandla entreprenörer med gedigen erfarenhet av infrastrukturprojekt i stadsmiljö, säger Bo Larsson.
I och med byggnationen av Västlänken behövs förstärkningsåtgärder i Götatunneln. Hösten 2016 påbörjas därför upphandlingen av entreprenörer som ska genomföra åtgärderna. Förstärkningsåtgärderna tidigareläggs något jämfört med den ursprungliga tidsplanen, vilket beror på att Västlänken samordnas med övriga projekt i det Västsvenska paketet.

Bengt Hansson, affärschef för mark och anläggning på Tyréns.
Bengt Hansson, affärschef för mark och anläggning på Tyréns.
Early Contractor Involvement
2013 påbörjade Tyréns, i samarbete med COWI, arbetet med att upprätta en järnvägsplan, systemhandling och miljökonsekvensbeskrivning för Station Centralen, som omfattar en pendeltågsstation under jord samt cirka två kilometer tågtunnel. Tyréns ingår i den konstellation av tekniska konsulter och arkitekter som på uppdrag av NCC ansvarar för utformning och konstruktion av Station Centralen i Göteborg. Tyréns uppdrag innefattar bland annat hydrogeologi, geoteknik, berg och mobility management.
– Entreprenaden utförs enligt en relativt ny samverkansmodell kallad Early Contractor Involvement, ECI. Den innebär att NCC i tätt samarbete med Trafikverket och konstellationen av tekniska konsulter och arkitekter genomför projektering och optimerar kostnaderna för projektet. Det här är en kontraktsform som skapar incitament för samtliga aktörer att gemensamt arbeta mot samma mål vilket gör det lättare att hantera projektets komplexitet, säger Bengt Hansson, affärschef för mark och anläggning på Tyréns.
ECI är en projektform som är särskilt lämplig i samband med stora och komplexa projekt med många tekniska utmaningar. Just nu befinner sig Tyréns i en planerings- och projekteringsfas som även inkluderar att komma överens om ett riktpris för Station Centralen.
– Det här är ett spännande projekt eftersom vi kommer att bygga Station Centralen med en befintlig centralstation i full drift som närmaste granne, säger Bengt Hansson.

Västlänken
Ett av Västlänkens viktigaste syften är att skapa förutsättningar för genomgående pendeltågslinjer i hela Västsverige, vilket ökar kapaciteten och minskar sårbarheten i systemet. Utökade möjligheter till arbetspendling och smidiga tågresor mellan de västsvenska städerna rustar Västsverige för framtidens krav.
Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text