De tåg som ska gå imorgon måste planeras idag

Företagspresentation

– Bygg bort gränshindret mellan Norge och Sverige, säger de fem företrädarna för samarbetet mellan Göteborg och Oslo.

Det enskilt största gränshindret mellan våra grannländer Norge och Sverige är vår infrastruktur. Den 13 mil långa felande länken mellan Öxnered i Sverige och Halden i Norge saknar dubbelspårig järnväg. Ett tydligt gränshinder för de människor som vill röra sig inom Göteborg-Osloregionen. Samtidigt belastar allt fler tunga lastbilstransporter E6:an mellan våra länder, vilket innebär att miljömål om minskade utsläpp av växthusgaser blir allt svårare att uppnå.

Möjliggör effektiva och hållbara resor och transporter!
Skulle vi gemensamt bygga bort det gränshinder som järnvägen idag utgör skapas en ökad och mer hållbar rörlighet och med det en starkare näringslivsutveckling. Det innebär i sin tur fler jobb. Vi vet att starka och attraktiva regioner skapar framgång och regionen mellan Göteborg–Oslo är en gränsregion med just en sådan tillväxtpotential. Fler än 55000 svenskar arbetspendlar eller deltidspendlar för närvarande till Norge. Antalet norskägda företag i Sverige har fördubblats på tio år. Och gränshandeln vid Svinesund slår rekord med 6 miljoner besökare.
Det norska Jernbaneverket och det svenska Trafikverket utreder nu och påbörjar planeringen av en dubbelspårig järnväg mellan Sverige och Norge. Detta initiativ vill vi starkt uppmuntra, för vi vet att bristen på bra järnvägskapacitet mellan Sverige och Norge ger begränsningar av både person- och godstrafik på bägge sidorna av gränsen. En dubbelspårig järnväg möjliggör effektiva och miljövänliga resor och kan flytta flera långtradare från E6 till järnvägen. Den utredning som nu görs är ett viktigt steg närmre en större vision. Det handlar inte bara om att tågen kan gå snabbare och resan ta kortare tid. Det handlar också om att minska ett mentalt avstånd mellan de regioner och länder som finns på sträckan Oslo–Göteborg. Mellan Sverige och Norge har vi idag den största pendlingen inom hela Norden men få har kännedom om att den är så stor.

Gemensam avsiktsförklaring inom Göteborg-Oslo-området
För att förverkliga potentialen i denna region måste vi samarbeta över våra gränser. Som det ser ut idag planerar varje land till stor del sin infrastruktur för sig, vilket innebär att tågtrafiken inte fungerar som ett system längs korridoren och därmed inte når sin fulla kapacitet. Vi är beredda att gemensamt ta ansvar för vår Göteborg-Osloregion och uppmuntrar våra nationella aktörer att tillsammans med oss arbeta för att ta bort det största gränshindret.
Det kommande året siktar vi inom Göteborg-Osloregionen på en gemensam avsiktsförklaring gentemot våra nationella parlament. Vi vill mobilisera våra kommuner och kommunalförbund inom regionen och ta fram bättre verktyg för en gemensam gränsöverskridande infrastrukturplanering. Kort sagt: vi ska göra vad vi kan för att påskynda utvecklingen av infrastrukturen mellan våra två länder. Vi ska sprida information och kunskap om behovet av bättre infrastruktur, visa på potentialen med bättre järnväg och lyfta fram fördelarna med en starkare stads- och byutveckling och större arbetsmarknadsregioner. För vi vet att den potentialen är stor.
I förlängningen har järnvägen mellan Göteborg och Oslo också stor betydelse för länken till Malmö/Köpenhamn och till järnvägen ut i Europa. The Scandinavian 8 Million City visar att det går att skapa en sammanhållen arbetsmarknad i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn, men då krävs en gemensam gränsöverskridande planering av järnvägsnätet mellan länderna. Att förbättra järnvägen mellan Göteborg och Oslo är ett viktigt steg på vägen. Vi som företrädare för Göteborg-Osloregionen är beredda att tillsammans leda arbetet regionalt med gränsöverskridande planering och vi uppmuntrar beslutsfattare på de nationella arenorna att göra detsamma.

Stian Berger Rösland (Høyre), Byråds­leder i Oslo Kommune, Ordförande i Göteborg-Oslo-samarbetet
Anneli Hulthén (s) Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, vice ordförande i Göteborg-Oslo-samarbetet
Anette Solli (Høyre), Fylkesordfører i Akershus Fylkeskommune, representant i Göteborg-Oslo-samarbetet
Birgitta Losman (mp), Ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen, representant i Göteborg-Oslo-samarbetet
Ole Haabeth (Ap), Fylkesordförer i Östfold fylkeskommune, representant i Göteborg-Oslo-samarbetet

Göteborg-Oslo-samarbetet
Göteborg-Oslo-samarbetet har som främsta uppgift att arbeta för att Göteborg-Oslo-regionen ska vara en ledande, hållbar och attraktiv region i Europa dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas. Vi verkar därför för bättre infrastruktur och mer hållbara transporter inom Göteborg-Oslo-regionen, både för människor och gods. De parter som ingår i Göteborg-Oslo-samarbetet är Oslo kommune, Göteborgs Stad, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen.

För mer information, vänd er gärna till Sekretariatsledare
för Göteborg-Oslo-samarbetet:

Sara Schütt
Tel: +46 (0) 707-61 11 26
sara.schutt@cityhall.goteborg.se

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text