Positionsbestämning med SWEPOS

Företagspresentation

SWEPOS<sup>®</sup> Nätverks-RTK-tjänst ger användarna möjlighet att göra en positionsbestämning i referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000 med centimeternoggrannhet.
SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst ger användarna möjlighet att göra en positionsbestämning i referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000 med centimeternoggrannhet.
GNSS/RTK är en viktig teknik för praktisk positionsbestämning med centimeternoggrannhet, som alltmer tar över de traditionella metoderna längd- och vinkelmätning och avvägning. GNSS/RTK bygger på mätningar mot navigationssatellitsystem. GPS och GLONASS är de som varit med längst men nu kommer också Galileo och Beidou som även de får global täckning.

SWEPOS är ett nationellt nät av fasta referensstationer, som är en del av den nationella geodetiska infrastruktur som Lantmäteriet tillhandahåller. Syftet med en nationell geodetisk infrastruktur är att tillhandahålla ett verktyg för positionsbestämning som motsvarar användarnas och samhällets krav.
SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst ger användarna möjlighet att göra en positionsbestämning i referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000 med centimeternoggrannhet.
Flera av SWEPOS-stationerna bidrar även med data till internationella referensstationsnät.

Ett förtätat stationsnät
Sedan 2010 har Lantmäteriet förtätat det referensstationsnätet med cirka 40 stationer per år.
Det innebär en mindre mätosäkerhet och en stabilare Nätverks-RTK-tjänst med bättre redundans i stationsnätet.

Projekt Ostlänken bidrar till en förbättrad geodetisk infrstruktur
I samarbete med Trafikverket har en projektanpassad positionstjänst etablerats längst projektet Ostlänken, höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Linköping. Med ett tätare referensstationsnät över projektområdet kan maskinstyrning, inmätning och utsättning göras i ett enhetligt system. Den lokala förtätningen av referensstationer längs projektet är dessutom tillgänglig för alla SWEPOS-användare i området, som får samma förbättrade positionsnoggrannhet som projektet.

Nya satellitsystem
Flera nya satellitsystem är på väg att bli tillgängliga för användning. Det europeiska systemet Galileo och det kinesiska Beidou är båda system under uppbyggnad som kommer med global täckning. Det innebär flera nya satelliter och signaler som blir tillgängliga vilket i sin tur skapar förutsättningar för att mäta på platser där det varit svårt att få tillgång till tillräckligt med signaler, exempelvis en djup dalgång eller i stadsmiljö. Det ställer krav på att mätutrustningen kan ta emot dessa signaler och på positionstjänster som behöver leverera korrektionsdata i ett standardiserat format.

SWEPOS
SWEPOS erbjuder navigeringsstöd och positionering vid exempelvis styrning av maskiner vid anläggningsarbeten och infrastrukturprojekt, där kraven på lägesnoggrannhet är höga.

SWEPOS
Lantmäteriet
801 02 Gävle
Tel: 026-63 37 53
E-post: swepos@lm.se
www.swepos.se

www.swepos.se

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text